Hong Kong BIN / IIN Codes List

Hong Kong Information

Country Country Code Capital Latitude Longitude Currency CC Generator Generator
Hong Kong 852 Hong Kong 22°21'23"N 114°8'11"E Dollar (HKD) Hong Kong Creidt Card Hong Kong BIN Generator