Malaysia BIN / IIN Codes List

Malaysia Information

Country Country Code Capital Latitude Longitude Currency CC Generator Generator
Malaysia 60 Kuala Lumpur 4°6'33"N 109°27'20"E Ringgit (MYR) Malaysia Creidt Card Malaysia BIN Generator